Gaité Lyrique Paris // Titaween silkscreen printing

 Titaween silkscreen printing workshop, Gaité Lyrique Paris

Exhibition TANGER TANGER,  gaite-lyrique.net/ville-invitee/tanger-tanger

 IMG_2273 IMG_2184 IMG_2050 IMG_2101 IMG_1825 IMG_1998 IMG_2008 IMG_1972 IMG_2336 IMG_2296 IMG_2315 IMG_2303